Regulamin

Szczególne  warunki  uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez  Fundację “Czas Kultury”  i  “Teatr13”,  związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Fundację “Czas Kultury” i “Teatr13” (zwany dalej „Teatrem”).

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS Co V2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa sars-cov-2-w Polsce.

§2

1. Osoby zainteresowane  uczestnictwem w organizowanych przez nas Wydarzeniach, prosimy o zapoznanie się niniejszym regulaminem.

2. Rezerwacja miejsca na widowni “Teatru13” jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.

3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy rezerwowały miejsce  osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

§3

1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do  przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także dostosowania się do wytycznych przedstawicieli Teatru.

2. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust.1.

§4

1.  Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

2.  Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV 2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

3.  Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust.1, odmawia złożenia Oświadczenia, (w chwili wejścia do Teatru), nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu.

4. Wzór Oświadczenia, zobacz tu.

§5

1.  Na terenie Teatru– lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru13 – należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu.

2.  Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.

3. Na terenie Teatru – lub w przestrzeni w której organizowane są wydarzenia artystyczne Teatru – w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru, należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący niemniej niż 1,5m w kolejce do wejścia lub wyjścia.

4. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru, lub widowni albo opuszczania tych miejsc.

5. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§6

1.  Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren Teatru będzie rozpoczynana na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i będzie kończona max. 30 minut po planowym zakończeniu Wydarzenia.

2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru.

§7

1. Udostępniamy nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni.

2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.

3. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§8

1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

2. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku i pozostaje w mocy do odwołania.

Dane kontaktowe teatru: e-mail biuro@teatr13.pl  Tel: 571 477 267