Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja “Czas Kultury” z siedzibą – 05-120 Legionowo ul. Husarska 11/18

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Pisemnie na adres: Fundacja “Czas Kultury” – 05-120 Legionowo ul. Husarska 11/18
Mailowo na adres: biuro@czas-kultury.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celach niezbędnych do realizacji zawartych umów, celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, a także celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Fundacji,  w tym m.in.  Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.  
W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
4. Przekazywanie do państw trzecich, profilowanie

Informujemy, że Fundacja nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz przekazywane dane nie są profilowane. Fundacja nie zamierza przekazywać danych do osób trzecich, poza koniecznością związaną z korzystaniem z mediów społecznościowych.
Przekazywanie Państwa danych do osób trzecich może nastąpić w związku z Państwa aktywnością w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) związaną z fanpage Teatru13.
Podmioty będące właścicielem ww. serwisów mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do tych podmiotów Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (program Privacy Shield).

Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, Państwa dane jako dane uczestników wydarzeń (w zakresie imię i nazwisko, telefon/ e-mail podany do kontaktu) mogą być przekazywane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym na podstawie obowiązujących przepisów. W takim przypadku Administratorem Państwa danych osobowych stanie się również Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych – iod@gis.gov.pl.

5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas niezbędny do realizacji wyznaczonych celów oraz do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów a także obowiązujących nas przepisów prawa.

6. Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych:

• Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
• Prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
• Prawo do żądania usunięcia danych, zapomnienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z praw tych mogą Państwo skorzystać m.in. kontaktując się z Zarządem Fundacji. biuro@czas-kultury.pl


7. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich skutkuje niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Fundację “Czas Kultury”.

Siedziba teatru jest wynajmowana od Urzędu Miasta Legionowo.